Дарения

Ако искате да направите еднократно или ежемесечно дарение в подкрепа на център „Палюл“, бихте могли да направите това директно в самия център или по банков път:

Първа Инвестиционна Банка
IBAN:
BG 22 FINV 9150 2017 02 64 60
BIC: FINVBGSF
В полза на: Нйингма Будизъм
Основание за плащане: дарение

Благодарим Ви!

If you want to make a one-time or monthly donation in support of Palyul Center Bulgaria, you could do so directly at the center or by bank transfer:

First Investment Bank
IBAN: BG 22 FINV 9150 2017 02 64 60
BIC: FINVBGSF
Recipient: Nyingma Buddhism
Reason for payment: Donation

Thank you!