Палюл Намчьо Дзогчен pитрийт, 10-20 септември 2017/Palyul Namcho Dzogchen Retreat, 10-20 Sept. 2017

Скъпи приятели,

Кхенчен Пема Шераб Ринпоче в Цюш

щастливи сме да Ви съобщим, че тази година Палюл ритрийтът в Германия ще бъде открит от Кхенчен Пема Шераб Ринпоче – един от най-възрастните учители на школата Нйингма, както и един от тримата Кхенчен (старши Кхенпо) на манастрира Намдролинг! Наскоро Кхенчен Пема Шераб Ринпоче излезе от дълъг ритрийт в уединение. Той е потвърдил участието си на ритрийта през септември, където ще даде скъпоценни учения на европейската сангха.

На 16 септември, събота, от 15 ч., Кхенчен Пема Шераб Ринпоче ще предаде упълномощаването на Стоте Мирни и Гневни Божества, известно още под името Шитро. Това е едно рядко посвещение към дълбокото учение „Освобождение чрез слушане в Бардо“ (Бардо Тьодол).

Ежегодният Палюл Намчьо Дзогчен ритрийт, наречен ”Освобождението в твоята длан” (тиб. Дзогчен Сангйе Лакчанг), се провежда всяка година в европейския ритрийт център на традицията Палюл в Германия, под ръководството на Пема Ринпоче (Кхен Ринпоче Пема Чьопел). Автентичният тибетско-будистки ритрийт започва с въвеждащия курс „По-добра основа“ и подготвителни Ньондро практики, и завършва с най-висшите Дзогчен практики.

По време на Палюл Намчьо Дзогчен ритрийта се преподават традиционни будистки учения и практики, които ни помагат да пречистим отрицателната си карма и да открием своя вътрешен мир. Благодарение на завършването на пълния цикъл на обучение и практики, практикуващите могат да реализират истинската природа на своя ум и да открият път към крайното освобождение от страданията в цикличното съществувание.

Тук можете да разгледате снимки от ритрийтите през 20122013, 20142015 и 2016.

Кхенчен Пема Шераб Ринпоче

Кхенчен Пема Шераб Ринпоче по време на уединение

Кхенчен Пема Шераб Ринпоче е роден през 1936 г. в Рипу, Деге Джомда, в тибетската провинция Кхам. На осем годишна възраст, докато работи като пастир, той се учи да чете и пише тибетски от своя чичо Лама Чьосанг. На четиринайсет години заминава за Лхаса, където учи при учители от всички школи на тибесткия будизъм.

През 1953 г. той получава монашеските обети от Шечен Конгтрул Ринпоче. През 1959 г. бяга от Тибет в Индия. Среща Н.Св. Дилго Кхйенце Ринпоче, от когото получава повечето си учения. При различни поводи Кхенчен Пема Шераб Ринпоче получава многобройни учения и устни предавания от Н.Св. Дуджом Ринпоче и Н.Св. Пенор Ринпоче. През 1968 г. Н.Св. Пенор Ринпоче го поканва да дойде в манастира Намдролинг, за да преподава Дхарма. По това време висшият учебен институт Нгагюр Нийнгма още не е бил създаден и Кхенчен Ринпоче прекарва няколко години в преподаване на общи и специални предмети на младите монаси в манастира.

От създаването на Института през 1978 г. до днес Кхенчен Пема Шераб Ринпоче, воден от своето състрадание и доброта, преподава на студентите традиционните общи предмети като тибетска граматика, правопис и литература. Сред специалните науки той преподава много учения, които описват чистите възглед, медитация, поведение и осъществяване, присъщи на школата Нйингма.

Кхенчен Пема Шераб Ринпоче

За благото на бъдещите поколения, той написва много книги по будистка философия. Кхенчен Ринпоче носи отговорността за управлението на висшия институт Нгагюр Нйингма с безкрайно състрадание и неизмерима доброта.

Българската Палюл сангха има изключителното щастие да получава скъпоценните учения на Кхенчен Пема Шераб Ринпоче на ежегодния Дзогчен ритрийт в немския Палюл център в Цюш, Германия. През пролетта на 2013 г. българската група, водена от Пема Ринпоче, получи напътствия от Кхенчен Ринпоче на среща с него в манастира Намдролинг, южна Индия.

http://www.palyul.org/eng_biokhenpo_pemasherab.htm

*     *     *

Palyul Namcho Dzogchen Retreat, 10-20 September 2017

Dear friends,

we are very happy to announce that Ven. Khenchen Pema Sherab Rinpoche – one of the seniormost khenpos in the Nyingma tradition and one of the three Khenchen or ‘great khenpos’ of Namdroling Monastery – will open the annual Palyul Namcho Dzogchen Retreat at the Palyul Retreat Center in Zusch, Germany and give precious techings to the sangha. Recently he came out from a long solitary retreat and will join the retreat im September.

On 16th of September, Saturday, at 3 pm, a 100 Peaceful and Wrathful Deities Empowerment (Shitro) will take place. This is a rare and precious opportunity to receive this elaborate empowerment from the respected lineage master Ven.  Khenchen Pema Sherab Rinpoche. This empowerment is  essential for those who wish to receive teachings on the ‘Great Liberation By Hearing During The Intermediate State’ to liberate themselves and to benefit and understand the experience of those recently deceased.

The Annual European Palyul Namcho Dzogchen Retreat has been helt for 10 years. It is suitable for beginners as well as for advanced Dharma practicioners. The retreat is called “Liberation in the Palm of Your Hand” (Tib. Dzogchen Sangye Lakchang). It is held each year at the European retreat center of the Palyul tradition of Buddhism in Zusch, Germany. This authentic retreat, lead by Ven. Pema Rinpoche (Khen Rinpoche Pema Choephel), begins with an Introductory Class and Ngondro practice, and ends with the highest Dzogchen practice.

The Palyul Namcho Dzogchen Retreat offers traditional Buddhist teachings and practice that help to clear negative karma and to develop inner wisdom. By accomplishing the course of study and practice, one can realize the nature of mind and find a path to final liberation from the suffering in cyclic existence.

Ven.  Khenchen Pema Sherab Rinpoche was born in 1936, at Riphu, a place in Dege Jomda, in the Kham Province of Tibet. When he was eight, he studied reading and writing Tibetan from his uncle Lama Choesang while herding cattle. At fourteen, he went to Lhasa and studied under masters and scholars of all schools of Tibetan Buddhism. In 1953, Shechen Kongtrul Rinpoche bestowed novice vows upon him.

In 1959, he fled from Tibet to India. He met H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche, from whom he received most of his teachings. On various occasions, he has received many teachings and oral transmission from H.H. Dudjom Rinpoche and H.H. Penor Rinpoche. In 1968, His Holiness Penor Rinpoche invited him to come Namdroling to teach the Dharma. Thought at that time, the Ngagyur Nyingma Institute was not established, Khenchen spent a few years teaching the traditional common and uncommon fields of study to small monks of the monastery.

Since the establishment of the Institute in 1978 until nowadays, Khenchen Pema Sherab Rinpoche has been teaching in this institute out of compassion and kindness to the students. The teachings that he has dispensed include the common traditional sciences of Tibetan grammar, spelling and poetry. Among the uncommon traditional studies, he has taught many teachings that illustrate the distinct view, meditation, conduct, and fruition of the Nyingma Lineage. For the benefit of future generations, he has composed many books on Buddhist philosophy. All in all, he has taken the responsibility to manage the institute with great compassion to this day. He is also responsible for the spiritual growth of over 5000 monks and 1000 nuns at Namdroling monastery  Hence his kindness is unfathomable.

http://www.palyul.org/eng_biokhenpo_pemasherab.htm