Летен медитационен ритрийт, 3-8 август 2021, Варвара! Summer meditation retreat, August 3-8, 2021, Varvara!

От 3-8 август 2021 г. във Варвара, южното Черноморие, ще се проведе традиционният летен ритрийт на Палюл България. Програмата (сутрин от 9-11 ч. и вечер от 18-19:30 ч.) включва: медитация, тибетска йога, практиките Риуо Сангчьо и 21 Проявления на Тара. На 7 август известният тибетски лекар д-р Сонам Дордже ще изнесе лекция за това как да водим здравословен живот от гледна точка на традиционната тибетска медицина. Отправена е покана към будистките учители Пема Ринпоче и Кхенпо Дауа, като участието им ще зависи от епидемичната обстановка в Европа и по света. За новини около предстоящия ритрийт следете интренет- и фейсбук страниците ни.

Регистрация и такса за участие няма. Занятията се провеждат на открито. Всеки участник организира сам транспорта и престоя си във Варвара. Сборен пункт: сутрин в 9:00 ч., на площадчето пред хотел „Варната”. За въпроси използвайте телефона на центъра (089 570 5793) или ни пишете на: center-bg@palyul.eu

Пожелаваме ви прекрасно лято!

– – –

From 3-8 August 2021 in Varvara, on the Bulgarian southern Black Sea coast, the traditional summer retreat of Palyul Bulgaria will take place. The program (mornings from 9-11 am and evenings from 6-7:30 pm) includes: meditation, Tibetan yoga, the practices of Riwo Sangcho and the 21 Manifestations of Tara. On August 7th, the renowned Tibetan physician Dr. Sonam Dorje will give a lecture on how to lead a healthy life from the perspective of the traditional Tibetan medicine. The buddhist teachers Pema Rinpoche and Khenpo Dawa have been invited, and their participation will depend on the epidemic situation in Europe and around the world. Keep an eye on our internet and Facebook pages for news about the upcoming retreat.

There is no registration or entry fee. Classes are held outdoors. Each participant organizes his/her own transportation and stay in Varvara. Meeting point: in the morning at 9:00 am, on the square in front of the hotel „Varnata“. For questions, use the centre’s telephone number (089 570 5793) or email us at: center-bg@palyul.eu

We wish you a wonderful summer!